Knelpunten en omgevingsveranderingen

Gerelateerde afbeelding

Knelpunten en omgevingsveranderingen
De trend tot verplatting staat niet op zichzelf. Uit de praktijk blijkt dat verplatting plaatsinterne organisatie vindt om knelpunten binnen de interne organisatie op te lossen die ontstaan zijn door veranderingen in de externe omgeving (zie hoofdstuk 3). Als niet wordt gereageerd op de gewijzigde omstandigheden in de externe omgeving, ontstaan knelpunten in de interne organisatie die de directe aanleiding vormen om de organisatiestructuur kantoorruimte huren rotterdam te verplatten. consumentengedrag Het consumentengedrag verandert sneller en de behoeften worden pluriformer. Met name organisaties die zich begeven op markten voor de eindgebruiker zullen dicht op de markt moeten produceren. De verschillende segmenten uit de markt moeten worden bewerkt door corresponderende groepen in de organisatie. Daardoor ontstaat de behoefte aan een plattere en decentralere organisatie. internationalisering Door onder meer de internationalisering en de stijging van de ontwikkelingskosten zijn veel ontwikkelingskosten organisaties gefuseerd of overgenomen. Vanwege de complexiteit in de besturing komt kantoorruimte huren amsterdam vervolgens in de grote concerns een beweging op gang naar decentralisatie. Autonome eenheden worden ingericht, waarbij soms direct het aantal managementniveaus in het middenkader, maar vooral in de top verminderd kan worden. Veel organisaties zien in dat de werknemer van tegenwoordig met zijn hogere opleibredere en diepere functies ding gemotiveerd en in staat is bredere en diepere functies te vervullen. Een organisatie waarin de arbeidsverdeling minder verregaand is en waar meer in teams gewerkt wordt zal kunnen volstaan met minder kantoorruimte huren almere managers en organisatieniveaus.
Door de toepassing van informatietechnologie in organisaties wordt het om verschillende redenen mogelijk om te functioneren met minder managers en managementniveaus. Ten eerste neemt door de invoering van bestuurlijke informatiesystemen en netwerken de decentrale besliscapaciteit toe. Ten tweede zijn er meer mogelijkheden om centraal overzicht te houden door middel van managementinformatiesystemen. In 1970 is al beweerd kantoorruimte huren nijmegen informatietechnologie dat door de invoering van informatietechnologie bij organisaties in de financiële dienstverlening managers en organisatieniveaus verdwijnen. De voorspelling dat deze substitutieeffecten tegen het eind van de jaren tachtig voor de gehele economie merkbaar zouden worden, begint nu realiteit te worden.

Kennismanagement

Gerelateerde afbeelding

Opportunistisch leren doet zich voor bij acties van organisaties die het gevolg zijn van de actie van één persoon of een kleine groep personen en niet van de gemeenschappelijke mentale modellen van de organisatie, dat wil zeggen: waarden, kantoorruimte huren rotterdam cultuur, mythen of standaardprocedures.
Het gebruik van aparte werkeenheden om de IBM-pc te ontwikkelen is een goed voorbeeld. IBM passeerde de hele bureaucratische structuur en formeerde een volko
men afgescheiden, zeer toegewijd team om de pc te ontwikkelen, wat inderdaad in relatief korte tijd lukte.
Recent onderzoek toont aan dat ongeveer 40% van de beschikbare denkcapaciteit van mensen die werken (in Nederland) niet wordt benut. In de USA is het percentage kantoorruimte huren amsterdam onderbenutting zelfs 60%, zo wordt gesteld. In ons land scoort over de hele linie de overheid/non-profitsector het slechtst. Terwijl de Nederlandse economie vaak als kenniseconomie wordt gekenschetst en denkwerk zo langzamerhand belangrijker lijkt te worden dan handwerk, zijn dat opmerkelijke gegevens. Als dus eenmaal in selectie- en wervingsgesprekken grondig gekeken is naar de talenten die mensen in huis hebben, wordt 40% van de aanwezige denkkracht vervolgens door de leiding van bedrijven kantoorruimte huren almere en instellingen niet kennismanagemenr gedynamiseerd (aldus Van Aken en Camps, 1997). Geen wonder dat de laatste jaren kennismanagement sterk in de belangstelling kwam te staan. Kennismanagement wordt inmiddels alweer in ruimere kaders geplaatst en als onderdeel gezien van het proces van organiseren van denkwerk dynamiseren en ‘organiseren van denkwerk’ en als basis voor ‘strategische vernieuwing’. Om kansen te kunnen benutten en bedreigingen af te wenden en om door innovatie op een gezonde en winstgevende basis te blijven voortbestaan moet niet alleen kennis en inzicht benut worden, maar kantoorruimte huren nijmegen ook goed in de organisatie verankerd zijn. Kennismanagement kan dan gezien worden als een methode om enerzijds het vergaren van kennis te managen en anderzijds die kennis te gebruiken, te verspreiden en vooral dus ook toe te passen. Onderzoek naar het benutten van kennis en denkkracht laat echter forse belemmeringen zien. Figuur 5.11 laat zien wat de vijf meest genoemde belemmeringen zijn.

Overleg en inspraak

Gerelateerde afbeelding

Overleg en inspraak vinden binnen een organisatie onder meer plaats via het geregelde werkoverleg (zie verder paragraaf 5.6 ) en via overleggroepen, projectgroepen en/ of commissies. Daarnaast vinden ook op grond van wettelijke regelingen in de ondernemingsraad overleg en inspraak plaats. Zowel voor ‘grote’ organisaties met 50 of meer werknemers als voor kleinere organisaties en instellingen zijn of worden wat dit betreft wettelijke regels vastgelegd (zie hoofdstuk 2). De wijze waarop bij het totstandbrengen van beslissingen overleg en inspraak gewenst zijn of zelfs wettelijk vereist zijn, hangt mede af van de aard van de te nemen beslissing. In grote organisaties kunnen beleidsbeslissingen en beslissingen over belangrijke wijzigingen in de opzet van de organisatie in elk geval niet zonder overleg met de Ondernemingsraad (OR) worden genomen. De OR heeft in deze een wettelijke adviesbevoegdheid. In een aantal andere gevallen is instemming van de OR vereist.
Deel 2 KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE
5.2 Besluitvorming als proces
besfuirvorming Besluitvorming kan worden omschreven als een proces dat zich in achtereenvolgende fasen voltrekt vanaf het moment dat informatie ter beschikking komt die op een probleem wijst totdat een gekozen oplossing ten uitvoer wordt gebracht.
Figuur 5.2 Besluitvormingsproces in fasen (inclusief terugkoppeling)
Processen van besluitvorming bestaan in beginsel uit vier fasen. Wanneer de achtereenvolgende fasen van het besluitvormingsproces in schema worden voorgesteld, ontstaat figuur 5.2.
Informatie
Planning en uitvoering
Het volgen van de fasen in processen van besluitvorming is van belang om tot zo goed mogelijke beslissingen te komen. Er moet dan ook steeds voldoende aandacht worden geschonken aan de verschillende fasen van dit proces. Het is bepaald geen ongewoon verschijnsel dat deelnemers aan besluitvormende vergaderingen zich als het ware in verschillende fasen van het ‘model’ van het besluitvormingsproces bevinden. Dit schept vaak verwarring en leidt zeker niet tot optimale beslissingen.
Regels bij goede besluitvorming zijn: sla geen fase over; diep elke fase goed uit; ga bij gemeenschappelijke besluitvorming in groepen gezamenlijk van fase naar fase.
Voor goede besluitvorming is het dus gewenst de in figuur 5.2 aangegeven fasen ook in die volgorde te doorlopen. Het fasemodel van het besluitvormingsproces wordt echter ook feedback gekenmerkt door een terugkoppelingselement of ‘feedback’ -element. We kunnen immers de mogelijkheid niet uitsluiten dat men vanuit fase 2 of 3 toch teruggaat naar fase 1, als de conclusie wordt bereikt dat in een eerdere fase het probleem niet juist of onvolledig is gesteld. In een dergelijk geval zal men, alvorens verder te kunnen gaan, opnieuw aandacht moeten besteden aan de probleemanalyse in fase 1. In dit verband spreken we dan van irerariefproces een ‘iteratief’ proces, ofwel van een zich herhalend proces.

Financiële synergie

Gerelateerde afbeelding

Omdat juist de eigen ambities en voorkeuren van de topleiding van zo groot belang zijn bij het realiseren van de geplande ontwikkeling, is overeenstemming tussen strategie en persoonlijke waarden persoonlijke waarden een voorwaarde voor succes. Een strategie van snelle groei die veel van de hoogste kantoorruimte huren rotterdam leidinggevende functionarissen zal vergen, zal zeker niet kunnen worden uitgevoerd door managers die eerst en vooral op een rustig leven zijn gesteld. In recente publicaties heeft het aspect van de persoonlijke waarden nieuwe aandacht cultuur van de organisaue gekregen in de vorm van de zogenoemde cultuur van de organisatie. Hieronder wordt een stelsel van waarden, normen en gedragspatronen verstaan dat door de medewerkers gedeeld wordt. In veel gevallen blijkt kantoorruimte huren amsterdam dit waardepatroon, als het een coherent geheel is, zeer positief uit te werken. Denk hier onder meer aan het boek Excellente ondernemingen van Peters en Waterman. De auteurs signaleren ook dat een bestaand waardepatroon niet altijd geschikt is om alle nieuwe activiteiten tot een goed einde te brengen. De mogelijkheid om een strategie succesvol ten uitvoer te leggen hangt voor een bekwaamheden van de belangrijk deel ook af van de bekwaamheden van de organisatie. Een organisatie die als organisatie strategie het pad van de productontwikkeling kiest, dient over een goede speur- en kantoorruimte huren almere ontwikkelingsafdeling te beschikken. Is deze afdeling van middelmatige kwaliteit, dan is deze weg bij voorbaat reeds tot mislukking gedoemd. Hetzelfde geldt als de financieringsmogelijkheden te beperkt zijn of de capaciteiten van de managers tekortschieten.
synerg1ecnrena Met behulp van synergiecriteria wordt getracht aan te geven in hoeverre nieuwe activiteiten kunnen steunen op en kunnen profiteren van de bestaande activiteiten en bekwaamheden van de organisatie. Het gaat dan om het opsporen van combinatie- en samenvoegingsvoordelen. Synergie kan bijvoorbeeld worden behaald bij de verkoop, indien nieuwe producten via de bestaande kanalen kunnen worden afgezet. Ook kantoorruimte huren nijmegen kan synergie optreden bij de productie als dezelfde machines kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van de nieuwe producten. Investeringssynergie kan zich voordoen indien de combinatie van de activiteiten lagere investeringen in machines en voorraden vergt dan wanneer deze afzonderlijk worden uitgevoerd. In andere gevallen bestaat ook managernernsynergie, indien de problemen die de nieuwe activiteit met zich meebrengt veel overeenstemming vertonen met opgeloste problemen. Hier speelt ervaring dus een belangrijke rol. Ook kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van financiële synergie.

Intern onderzoek: sterke en zwakke kanten

Gerelateerde afbeelding

Slotopmerkingen omgevingsonderzoek Allereerst gaat het er bij het externe of omgevingsonderzoek om de ontwikkelingen te rubriceren in kansen en bedreigingen. Veelal bestaat de neiging een verandering te zien als een bedreiging. Soms is het mogelijk bij juist inspelen op deze ontwikkeling er een kantoorruimte huren rotterdam kans van te maken. Het is belangrijk te ontdekken of en welke positieve aspecten een gesignaleerde ontwikkeling heeft. De ervaring heeft geleerd dat wat men niet gezien heeft meestal wel deert, en dat wat men ziet meestal een grotere invloed heeft dan verwacht werd. Te streven is naar een zo groot mogelijke volledigheid. totaalbeeld Bij het externe onderzoek gaat het om het verkrijgen van een totaalbeeld van de toekomstige situatie waarin het bedrijf zal komen te verkeren. Van belang is niet alleen de individuele ontwikkelingen te signaleren, maar kantoorruimte huren amsterdam ook na te gaan hoe deze op elkaar inwerken. Het gezamenlijke effect van een aantal afzonderlijke ontwikkelingen is veelal groter dan de ‘optelsom’ ervan. Deze informatie is vaak moeilijk te krijgen. Toch blijkt juist deze informatie van meer belang te zijn dan de gemakkelijk te verkrijgen gegevens. Het verdient aanbeveling hiernaar te zoeken. kosten en baten Ten slotte dient men bewust een afweging te maken van de kosten en de baten van het maken van diepergaande analyses. Indien men uit kostenoogpunt besluit bepaalde aspecten niet verder te onderzoeken, kan men zich in elk geval een kantoorruimte huren almere beeld proberen te vormen van de mogelijke positieve en/ of negatieve gevolgen van bepaalde ontwikkelingen.
sterkte/zwakteonderzoek Sterkte/ zwakteonderzoek kan worden omschreven als een stelselmatige analyse van de karakteristieken en het functioneren van een kantoorruimte huren nijmegen organisatie op een gegeven tijdstip in relatie tot een situatie in het verleden of in de toekomst van die organisatie of in relatie tot een andere, maar vergelijkbare organisatie.

Een crisisplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het is belangrijk vooraf een crisisplan gereed te hebben, omdat een bedrijf in staat is om snel te handelen, als de verschillende mogelijkheden en scenario’s van kantoorruimte huren rotterdam tevoren al doorgenomen zijn en klaarliggen op het moment dat er een crisis uitbreekt. De stemming wordt er namelijk niet beter op als namen en telefoonnummers van belangrijke mensen in een noodgeval eerst nog opgezocht moeten worden, en als er kostbare tijd verloren gaat om logistieke problemen op te lossen. Allemaal zaken die gemakkelijk gedaan kunnen worden voordat de nood aan de man of vrouw komt. Om die reden is het nuttig gebruik te maken van een systeem voor het kantoorruimte huren amsterdam inschatten van de kans op een crisis. Aan de hand daarvan kan een bedrijf programma’s opstellen en maatregelen treffen voordat men erdoor wordt overvallen.
Handelen Kom onmiddellijk in actie als zich een crisis voordoet, om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de schadelijke gevolgen te beperken. U heeft hoogstens 24 uur om de toon te zetten. Neem contact op met directieleden, vakbondsleiders, de betreffende autoriteiten of andere betrokkenen. Zorg ervoor dat u zich van tevoren goed op de hoogte heeft kantoorruimte huren almere gesteld van de verschillende communicatietechnieken. Overtuig u ervan dat de organisatie als dat nodig mocht zijn onmiddellijk de nodige hulpbronnen aanboort, opdat de communicatie met de betrokken publieksgroepen direct op gang komt. Breng alle belanghebbenden volledig en zo snel mogelijk op de hoogte; dit kunnen bijvoorbeeld behalve de werknemers ook hun familieleden zijn, aandeelhouders, leveranciers, distributeurs, lokale of regionale overheden en omwonenden. Zorg ervoor dat de inhoud van uw boodschap exact is afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Televisie heeft bijvoorbeeld beelden nodig die voor zich spreken, de financiële wereld heeft cijfers en prognoses nodig. Zorg ervoor dat u bij het naar buiten treden openhartig en eerlijk bent. Zorg ervoor dat er niet nodeloos veel tijd verloren gaat voordat u met een officiële verklaring komt. Als u een informatievacuüm laat ontstaan, hebben geruchten en speculaties vrij spel. Zoek de kantoorruimte huren nijmegen steun van onafhankelijke derden en maak daarvan gebruik om uw boodschap aan het publiek duidelijk te maken. De beste pleitbezorger is iemand die geen duidelijk belang heeft bij de zaak. Het kan nodig zijn om onmiddellijk alle advertentiecampagnes af te gelasten en geruime tijd te wachten voordat u opnieuw adverteert, omdat mensen anders onbewust het slechte nieuws van de crisis in verband brengen met de inhoud van de advertentie.

Inzicht in de interne gang van zaken

Gerelateerde afbeelding

Inzicht in de interne gang van zaken in een organisatie is voor de aandeelhouders als financiële belanghebbenden nodig om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over het vermogen, de solvabiliteit, de liquiditeit en het resultaat kantoorruimte huren rotterdam van de onderneming. De aandeelhouder moet immers op basis van dit oordeel de jaarrekening vaststellen of goedkeuren. Het inzicht van de financiële belanghebbenden wordt hiermee op de voorgrond gesteld. Daarnaast wordt echter ook het inzicht van andere belanghebbenden vergroot, denk aan banken, de overheid, de crediteuren en uiteraard ook de werknemers. Al deze belanghebbenden moeten een verantwoord oordeel kunnen vormen over de gang van zaken in een organisatie. Zij moeten op basis daarvan kunnen beslissen of zij aan het kantoorruimte huren amsterdam samenwerkingsverband willen blijven deelnemen en hun bijdrage willen leveren. Alle participanten en instanties die wezenlijk bij een onderneming betrokken zijn, moeten dus kunnen weten hoe het daarmee gesteld is. De ondernemer zelf moet kunnen vaststellen of er sprake is van winst of verlies. Bij non-profitorganisaties zal vastgesteld moeten worden of er een batig saldo is. Een bank zal, in geval van een aanvraag tot kredietverstrekking, willen weten hoe die organisatie er financieel gezien voor staat. Vakbonden die kantoorruimte huren almere onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van werknemers, moeten aan de hand van ondernemingsresultaten in een bedrijfstak hun uitgangspunten voor overleg kunnen vaststellen. Leden van een ondernemingsraad moeten mede via de jaarcijfers hun standpunt over het te voeren ondernemingsbeleid kunnen bepalen. Het is daarom belangrijk dat er
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
financiële informatie over een onderneming beschikbaar is waar ook mee te werken valt. Voor het ordenen van de financiële gegevens zijn door de wetgever dan ook regels gesteld. Ook bestaan er regels die voorschrijven dat bepaalde informatie voor kantoorruimte huren nijmegen anderen dan de direct belanghebbenden beschikbaar moet zijn.
Naast financiële informatie is in ruimere zin informatie nodig om tot beoordeling van de voor een bedrijf relevante situatie te komen, bijvoorbeeld over sociaal beleid, veiligheid en welzijn. We doelen in brede zin echter ook op bedrijfsomspannende risico’s die tegenwoordig onder de term risicomanagement, als verantwoordelijkheid van de topleiding, worden gevat.