Intern onderzoek: sterke en zwakke kanten

Gerelateerde afbeelding

Slotopmerkingen omgevingsonderzoek Allereerst gaat het er bij het externe of omgevingsonderzoek om de ontwikkelingen te rubriceren in kansen en bedreigingen. Veelal bestaat de neiging een verandering te zien als een bedreiging. Soms is het mogelijk bij juist inspelen op deze ontwikkeling er een kantoorruimte huren rotterdam kans van te maken. Het is belangrijk te ontdekken of en welke positieve aspecten een gesignaleerde ontwikkeling heeft. De ervaring heeft geleerd dat wat men niet gezien heeft meestal wel deert, en dat wat men ziet meestal een grotere invloed heeft dan verwacht werd. Te streven is naar een zo groot mogelijke volledigheid. totaalbeeld Bij het externe onderzoek gaat het om het verkrijgen van een totaalbeeld van de toekomstige situatie waarin het bedrijf zal komen te verkeren. Van belang is niet alleen de individuele ontwikkelingen te signaleren, maar kantoorruimte huren amsterdam ook na te gaan hoe deze op elkaar inwerken. Het gezamenlijke effect van een aantal afzonderlijke ontwikkelingen is veelal groter dan de ‘optelsom’ ervan. Deze informatie is vaak moeilijk te krijgen. Toch blijkt juist deze informatie van meer belang te zijn dan de gemakkelijk te verkrijgen gegevens. Het verdient aanbeveling hiernaar te zoeken. kosten en baten Ten slotte dient men bewust een afweging te maken van de kosten en de baten van het maken van diepergaande analyses. Indien men uit kostenoogpunt besluit bepaalde aspecten niet verder te onderzoeken, kan men zich in elk geval een kantoorruimte huren almere beeld proberen te vormen van de mogelijke positieve en/ of negatieve gevolgen van bepaalde ontwikkelingen.
sterkte/zwakteonderzoek Sterkte/ zwakteonderzoek kan worden omschreven als een stelselmatige analyse van de karakteristieken en het functioneren van een kantoorruimte huren nijmegen organisatie op een gegeven tijdstip in relatie tot een situatie in het verleden of in de toekomst van die organisatie of in relatie tot een andere, maar vergelijkbare organisatie.