Sleutelvariabelen in individueel gedrag

Gerelateerde afbeelding

In op de markt en maatschappij ingestelde organisaties komen steeds nieuwe wensen op en worden steeds hogere eisen gesteld. Aan de ene kant door de klanten, aan de andere kant ook door de medewerkers van een organisatie. Effectiviteit van kantoorruimte huren rotterdam een organisatie vergt flexibiliteit, motivatie, betrokkenheid, creativiteit en innovatief vermogen. Medewerkers stellen van hun kant prijs op interessanter werk, meer verarnwoordelijkheid, inspraak, beslissingsruimte en een op maat gesneden beloning. Vanuit het moderne ‘human resources management’ wordt aan deze elementen beleidsmatig gestalte gegeven (paragraaf 8. 7 en 8.8). De stelling dat de menselijke factor in organisaties de belangrijkste factor is geworden, is op zichzelf echter onvoldoende basis om effectief te opereren. Voor succes dient men het gedrag van de individuele kantoorruimte huren amsterdam organisatieleden (en van groepen) – voorzover mogelijk ook te begrijpen om vervolgens te trachten dat gedrag zodanig te beïnvloeden respectievelijk te sturen dat het bereiken van de organisatiedoelstellingen (beter) mogelijk wordt. Inzicht in individueel gedrag vormt daarbij het startpunt. Om ‘gedrag’ te kunnen begrijpen zullen we in dit hoofdstuk eerst enkele begrippen uit de psychologie introduceren. Daarna richten we onze aandacht op groepen in een organisatie (paragraaf 8. 3 en 8.4 ). Onze speciale aandacht gaat in dit hoofdstuk vervolgens uit naar motivatie van mensen (paragraaf 8.5 en 8.6). In dit kader staan we stil bij het verband tussen functieontwerp. Productiviteit kantoorruimte huren almere en motivatie, aangezien in arbeidsorganisaties de inhoud en structuur van een functie de inzet van een medewerker kunnen beïnvloeden. In een aan Robbins ontleend model (figuur 8.1) wordt van de gedachte uitgegaan dat een individu een organisatie binnenkomt met een betrekkelijk vastliggend aantal waarden en attitudes (houdingen), en een (behoorlijk) gevestigde persoonlijkheid. De interpretatie (perceptie) van de werkomgeving is van invloed op de mate van motivatie en op wat iemand leert op en van zijn werk. Deze interpretatie is ook van invloed op het gedrag van de medewerker. Talent is aan kantoorruimte huren nijmegen het model toegevoegd om aan te geven dat iemands gedrag beïnvloed wordt door zijn talenten en vaardigheden op het moment van indiensttreding. Op zichzelf genomen is talent echter geen sleutelvariabele van gedrag en zij wordt hierna dan ook niet afzonderlijk toegelicht. Bij dit model geeft Robbins een uitvoerige toelichting. In figuur 8 .1 is dit kort samengevat.