Research en ontwikkeling

Gerelateerde afbeelding

Research en ontwikkeling: in dit budget worden uitspraken gedaan over de toegestane bedragen voor verbetering of ontwikkeling van nieuwe producten of nieuwe productiemethoden. Het verloop van de activiteiten kan onder meer worden gevolgd in kosten per ontwikkelingsuur, investeringen en overige kosten per ontwikkelingsactiviteit.
Financiën: hierbij wordt een resultatenrekening voor het komende jaar opgesteld als winsten verliesrekening en worden de geldstromen vastgesteld. De liquiditeitsplanning dient om te bepalen welke behoeften of overschotten er wat betreft de financiële middelen in de komende periode zullen gaan ontstaan, om aan de hand daarvan aan te geven welke extra middelen moeten worden aangetrokken of hoe het overschot aan middelen kan worden uitgezet.
Personeel: in het kantoorruimte schiphol personeelsbudget worden uitspraken over Ionen, salarissen, sociale lasten en dergelijke vastgelegd. Ook worden hierin bijvoorbeeld bedragen ter beschikking gesteld voor opleiding en vorming, bedrijfsmaatschappelijke zorg en overige kosten van het personeelsbeleid. Het is van belang in de personele sfeer niet alleen te werken met indexcijfers of kengetallen voor loonsom en overige personeelskosten, maar ook met kengetallen die betrekking hebben op ziekteverzuim, verloop en dergelijke. In het sociale jaarverslag wordt op dit punt ook steeds meer informatie verlangd respectievelijk verschaft.
De taakstellingen in de activiteiten van de verschillende functionele afdelingen dienen uiteraard op elkaar te zijn afgestemd. Dit dient ook in de financiële vertaling van de door de afdelingen te leveren prestaties tot uitdrukking te komen. Budgettering is met andere woorden ook een middel tot coördinatie met de bedoeling dat de afdelingen en medewerkers in dezelfde richting werken, namelijk in de richting van de organisatiedoelstellingen. De eenheid van leiding kan hiermee worden versterkt. Het opstellen van budgetten vereist dat functies en taken van afdelingen en medewerkers duidelijk vaststaan. Daaraan gekoppeld moet duidelijk zijn wie waarover de bevoegdheden heeft in een afdeling en langs welke lijnen verantwoording afgelegd dient te worden. Overeenkomstig de gestelde budgetten is men gemachtigd om beslissingen te nemen en uitgaven te doen.
Samenhang tussen budgetten De afdelingsbudgetten kunnen nog worden opgesplitst in operationele en kapitaalbudgetten. Operationele budgetten hebben betrekking op de dagelijkse activiteiten, uitgedrukt in kosten en opbrengsten. Kapitaalbudgetten vloeien voort uit de wens om de hoogte van balansposten wezenlijk te veranderen. Denk hierbij aan de hoogte van voorraden, debiteuren, crediteuren en aan investeringen in grond en gebouwen. Beide soorten budgetten monden uiteindelijk uit in een liquiditeitsbudget. Hierin komen de financiële consequenties van alle plannen samen. Aan de hand van een (voorlopig) liquiditeitsbudget kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of een geplande investering uit de normale kasstromen kan worden gefinancierd. Als dit niet mogelijk is zal men moeten zoeken naar andere financieringsbronnen en als deze niet te vinden zijn zal de beoogde investering wellicht moeten vervallen. De samenhang tussen de soorten budgetten is schematisch weergegeven in figuur 10. 2. De verschillende deelbudgetten kunnen in een analoge samenhang in een zogenoemd generaal of master budget worden samengevat. Dit wordt in de volgende paragraaf verder uiteengezet.