Sleutelvariabelen in individueel gedrag

Gerelateerde afbeelding

In op de markt en maatschappij ingestelde organisaties komen steeds nieuwe wensen op en worden steeds hogere eisen gesteld. Aan de ene kant door de klanten, aan de andere kant ook door de medewerkers van een organisatie. Effectiviteit van kantoorruimte huren rotterdam een organisatie vergt flexibiliteit, motivatie, betrokkenheid, creativiteit en innovatief vermogen. Medewerkers stellen van hun kant prijs op interessanter werk, meer verarnwoordelijkheid, inspraak, beslissingsruimte en een op maat gesneden beloning. Vanuit het moderne ‘human resources management’ wordt aan deze elementen beleidsmatig gestalte gegeven (paragraaf 8. 7 en 8.8). De stelling dat de menselijke factor in organisaties de belangrijkste factor is geworden, is op zichzelf echter onvoldoende basis om effectief te opereren. Voor succes dient men het gedrag van de individuele kantoorruimte huren amsterdam organisatieleden (en van groepen) – voorzover mogelijk ook te begrijpen om vervolgens te trachten dat gedrag zodanig te beïnvloeden respectievelijk te sturen dat het bereiken van de organisatiedoelstellingen (beter) mogelijk wordt. Inzicht in individueel gedrag vormt daarbij het startpunt. Om ‘gedrag’ te kunnen begrijpen zullen we in dit hoofdstuk eerst enkele begrippen uit de psychologie introduceren. Daarna richten we onze aandacht op groepen in een organisatie (paragraaf 8. 3 en 8.4 ). Onze speciale aandacht gaat in dit hoofdstuk vervolgens uit naar motivatie van mensen (paragraaf 8.5 en 8.6). In dit kader staan we stil bij het verband tussen functieontwerp. Productiviteit kantoorruimte huren almere en motivatie, aangezien in arbeidsorganisaties de inhoud en structuur van een functie de inzet van een medewerker kunnen beïnvloeden. In een aan Robbins ontleend model (figuur 8.1) wordt van de gedachte uitgegaan dat een individu een organisatie binnenkomt met een betrekkelijk vastliggend aantal waarden en attitudes (houdingen), en een (behoorlijk) gevestigde persoonlijkheid. De interpretatie (perceptie) van de werkomgeving is van invloed op de mate van motivatie en op wat iemand leert op en van zijn werk. Deze interpretatie is ook van invloed op het gedrag van de medewerker. Talent is aan kantoorruimte huren nijmegen het model toegevoegd om aan te geven dat iemands gedrag beïnvloed wordt door zijn talenten en vaardigheden op het moment van indiensttreding. Op zichzelf genomen is talent echter geen sleutelvariabele van gedrag en zij wordt hierna dan ook niet afzonderlijk toegelicht. Bij dit model geeft Robbins een uitvoerige toelichting. In figuur 8 .1 is dit kort samengevat.

De functionele relatie

Gerelateerde afbeelding

In tegenstelling tot staforganen verrichten hulpdiensten dus veelal een deel van de uitvoering of hebben een beherende taak ten aanzien van de lijn. Met deze functionele bevoegdmedewerkers heid worden aanwijzingen gegeven met betrekking kantoorruimte huren rotterdam tot werkzaamheden van medewerkers die in de lijn onder een ander staan. leidinggevenden Uitvoerende medewerkers staan nu echter wel in relatie tot verschillende leidinggevenden die elk op facetten van uitvoering hun aanwijzingen kunnen geven. In de praktijk dreigen dan problemen te ontstaan door voorkomende onduidelijkheid en tegenstrijdigheid. Van belang is dan aanwijzingen via goed overleg en in goede samenwerking tot stand te brengen. Genoemde kantoorruimte huren amsterdam problemen kunnen daardoor deels worden weggenomen.
De functionele relatie geeft de zeggenschapsverhouding aan tussen ‘hulpdienst’ en ‘lijn’. Een hulpdienst staat weliswaar buiten de lijn, maar kan niettemin aan de lijn dwingende aanwijzingen geven vanuit een specifiek deskundigheidsgebied, of moet verplicht worden functionele zeggenschap geraadpleegd. Er kan zogenoemde functionele zeggenschap worden uitgeoefend, dat wil zeggen: er mogen aanwijzingen worden gegeven met betrekking kantoorruimte huren almere tot werkzaamheden van medewerkers die in de lijn onder een ander staan. Een leidinggevende met functionele bevoegdheid kan dus op een beperkt gebied aangeven hoe iets gedaan moet worden. Hij kan niet zeggen ‘doe dit of dat’. Werkopdrachten worden door de lijn gegeven. Het is dus veeleer een kwestie van: ‘als dit of dat gedaan wordt, dan moet het zo gebeuren’. Dit geldt bijvoorbeeld voor de centrale administratie ten opzichte van de inkoopadministratie en vanuit personeelszaken met betrekking tot salarisschalen ten opzichte van beloning van productiepersoneel of verkopers. Specialistische hulpdiensten: voor- en nadelen Als eerste voordeel geldt dat op deze wijze de vereiste deskundigheid (kennis en vaardigheden) wordt ingebracht. Een ander voordeel is dat op deze manier waarborgen ingebouwd kunnen worden die een zekere mate van coördinatie, consistentie en uniformiteit garanderen, bijvoorbeeld bij het opzetten van afdelingsadministraties, het kantoorruimte huren nijmegen ontwerpen van formulieren, het opzetten van een beoordelingssysteem, het inschalen van personeel in loon- of salarisschalen, het maken van een productieplanning en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Het resultaat is dan dat, op genoemde deelterreinen, in de gehele organisatie dezelfde systematiek gehanteerd wordt.