De totale doorlooptijd

Gerelateerde afbeelding

Wat nu opvalt is dat de totale doorlooptijd verlengd wordt en het kritische pad anders gaat verlopen. Wanneer dit gevaar vroeg genoeg wordt gesignaleerd is het aan het management van het project te besluiten of aan de activiteit e extra middelen worden toegewezen om te proberen of de oorspronkelijke doorlooptijd alsnog gehaald kan worden. Er onstaat op deze manier een afweging tussen kantoorruimte huren rotterdam de kosten en opbrengsten van het extra toewijzen van middelen.
In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op het vorm geven van de organisatie. Structuur en organisatie Samenvatting i Onder besturing wordt verstaan het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen. Deze doelen kunnen worden bereikt indien bedrijfsprocessen op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd. In een organisatie worden verschillende typen bedrijfsprocessen onderscheiden: primaire, secundaire en bestuurlijke bedrijfsprocessen. Business Re-engineering is een benadering, die bedrijfsprocessen als centraal punt kiest en waarbij gestreefd wordt scheidingen in een organisatie op te heffen. Het doel van Business Re-engineering is door middel van een procesoriëntatie, het realiseren van een hogere toegevoegde waarde voor de afnemer. Porters ‘value chain’ geeft aan welke toegevoegde waarde de verschillende organisatorische onderdelen bijdragen aan de gehele organisatie. Juist door het op een bepaalde manier structureren en coördineren van de bedrijfsprocessen ontstaan er ten opzichte van de concurrent concurrentievoordelen. Door kantoorruimte huren almere scheiding aan te brengen tussen uitvoering en leiding ontstaat hiërarchie in een organisatie. De hiërarchie komt tot uiting in de verschillende bestuursniveaus. Elk bestuursniveau heeft zijn specifieke taken. Bij het besturen van organisaties worden methoden gebruikt om het proces van besturen overzichtelijker en inzichtelijker te maken. Achtereenvolgens zijn individuele methoden (management by objectives, management by exceptions, time-management), organisatorische methoden (unit- en risicomanagement) en procesgerichte methoden (projectplanning) behandeld.

Directie of topmanagement

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De benoeming van commissarissen vindt in principe plaats via het zogenoemde coöptatiestelsel. Dit houdt in dat de raad zelf zorgt voor opvalging. Hierbij hebben zowel de algemene vergadering van aandeelhouders (AWA) als de ondernemingsraad (OR) het recht om bepaalde personen voor te dragen. Wanneer de RVC een bepaald persoon voordraagt, kunnen de avva en de o R daartegen bezwaar maken. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam is dan de beroepsinstantie bij wie kantoorruimte huren rotterdam de uiteindelijke benoeming uitgevochten kan worden. Binnen ‘kleine’ vennootschappen geschiedt de benoeming van commissarissen doordeAWA. De directie heeft vooral beleidsformulerende taken. De taken van het beleidsformulerendetaken topmanagement zijn behandeld in paragraaf 6.2.2. Als we naar de directie van organisaties kijken, onderscheiden we diverse bestuursvormen, die qua samenstelling, taakverdeling en besluit- bestuursvormen vorming van elkaar verschillen. De belangrijkste verschijningsvormen zijn: • eenhoofdige directie • meerhoofdige directie – ententestructuur – collegiaal bestuur
Bij een eenhoofdige directie ligt de beslissingsbevoegheid bij één per- eenhoofdige directie soon. Dit kan betrekking hebben op een situatie waarbij één directeur aanwezig is, of waarbij er een raad van bestuur is waar de voorzitter van de raad van bestuur de uiteindelijke beslissingsbevoegheid heeft. Het voordeel van deze bestuursvorm is dat een snelle besluitvorming mogelijk is. Als nadeel kan worden genoemd dat er een kans bestaat dat kantoorruimte huren almere belangrijke vraagstukken maar door één persoon bekeken worden, de continuïteit bij bijvoorbeeld langdurige ziekte in gevaar komt en dat overbelasting van de directie gemakkelijk kan plaatsvinden.