Directie of topmanagement

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De benoeming van commissarissen vindt in principe plaats via het zogenoemde coöptatiestelsel. Dit houdt in dat de raad zelf zorgt voor opvalging. Hierbij hebben zowel de algemene vergadering van aandeelhouders (AWA) als de ondernemingsraad (OR) het recht om bepaalde personen voor te dragen. Wanneer de RVC een bepaald persoon voordraagt, kunnen de avva en de o R daartegen bezwaar maken. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam is dan de beroepsinstantie bij wie kantoorruimte huren rotterdam de uiteindelijke benoeming uitgevochten kan worden. Binnen ‘kleine’ vennootschappen geschiedt de benoeming van commissarissen doordeAWA. De directie heeft vooral beleidsformulerende taken. De taken van het beleidsformulerendetaken topmanagement zijn behandeld in paragraaf 6.2.2. Als we naar de directie van organisaties kijken, onderscheiden we diverse bestuursvormen, die qua samenstelling, taakverdeling en besluit- bestuursvormen vorming van elkaar verschillen. De belangrijkste verschijningsvormen zijn: • eenhoofdige directie • meerhoofdige directie – ententestructuur – collegiaal bestuur
Bij een eenhoofdige directie ligt de beslissingsbevoegheid bij één per- eenhoofdige directie soon. Dit kan betrekking hebben op een situatie waarbij één directeur aanwezig is, of waarbij er een raad van bestuur is waar de voorzitter van de raad van bestuur de uiteindelijke beslissingsbevoegheid heeft. Het voordeel van deze bestuursvorm is dat een snelle besluitvorming mogelijk is. Als nadeel kan worden genoemd dat er een kans bestaat dat kantoorruimte huren almere belangrijke vraagstukken maar door één persoon bekeken worden, de continuïteit bij bijvoorbeeld langdurige ziekte in gevaar komt en dat overbelasting van de directie gemakkelijk kan plaatsvinden.