Core compentence

Gerelateerde afbeelding

Concentreer de middelen meer op de strategie intent Veel middelen gaan onnodig verloren aan administratieve processen en/of worden verdeeld over een groot aantal activiteiten die lang niet allemaal van strategisch belang zijn. 2 Zorg voor een opeenstapeling van middelen en leerervaringen Dit kan door het aangaan van samenwerkingverbanden met andere ondernemingen en/ of door het creëren van een organisatiecultuur waarbij de nadruk ligt op het lerende vermogen. 3 Zoek naar aanvullingen met andere (beschikbare) middelen Vaak zijn middelen uit het verleden in een bepaalde richting aangewend waarvan bij nieuwe ontwikkeling van producten weer op een efficiënte wijze gebruik kan worden gemaakt. 4 Het in stand houden van middelen Dit kan worden gerealiseerd door beschikbare kennis in verschillende producten toe te passen. Honda houdt de media ‘Core compentence geeft richting aan strategie bij Van Geel Groep’ Bij de Van Geel Groep was men gewend om met behulp van het managementteam bliksemsnel van richting te veranderen wanneer de ontwikkelingen in de markt of de bedrijfsomgeving daarom vergaderruimte utrecht vroegen. Dit lijkt op het eerste gezicht een sterk punt, maar volgens Van Geel raakte de organisatie hierdoor regelmatig het spoor kwijt. Daarom moest er meer richting gegeven worden aan de strategie binnen de onderneming. Als onderdeel van de strategieontwikkeling werd de ‘core competence’ vastgesteld. Bij de Van Geel Groep is dit: ‘Het verwerken van dun plaatstaal in combinatie met het snel en alert kunnen reageren op de omgeving’. De Van Geel Groep heeft zich verder altijd al gericht op de export. Dank zij het definiëren van de core competence kunnen ze hier makkelijker op inspelen door bewust naar samenwerking te streven. ‘Tot voor kort kochten we tamelijk willekeurig ondernemingen: legt Van Geel uit. ‘Tegenwoordig bepalen we aan de hand van een ondernemingsconcept het belang van een bedrijf dat we willen overnemen. Dat doen we door gegevens over produkten, markten en materialen te verzamelen. Die drie bronnen zetten we op de assen van een X-Y-Z-grafiek en vervolgens gaan we bekijken of het betreffende bedrijf op deze punten aansluit bij onze huidige activiteiten. Dit is een verhelderend hulpmiddel. Als we nu uitbreiden, blijven we zo dicht mogelijk bij onze corebusiness. ‘Een goed voorbeeld daarvan is het bedrijf Dam pa uit Denemarken. We hebben een aandeel in dit bedrijf van 49 procent met een optie voor 52 procent. Dam pa maakt aluminium plafonds, maar gaat verder dan onze eigen markt, de utiliteitsbouw. Dam pa voegt een aantal elementen aan de Van Geel Groep toe, zoals een materiaal als aluminium en een nieuwe markt als de scheepsbouw. Toch sluiten de activiteiten van deze onderneming goed aan op Van Geel, omdat het bedijf zich tevens richt op de bouw en eveneens gebruik maakt van dun plaatstaal’.

Omgeving en organisatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Evenwichtige groei De sterke elementen van het vrije-marktprincipe en het coördinatieprincipe zijn de fundamentele kracht achter economische ontwikkeling. Evenwicht op wereldniveau is het sleutelwoord. Nadruk komt te liggen evenwicht op wereldniveau op duurzame ontwikkeling en een sterke technologische dynamiek. Door een sterke mate van samenwerking op wereldniveau kunnen alle werelddelen hiervan profiteren, ook Europa.
In West-Europa wordt de welvaartsstaat voor een gedeelte afgebouwd, wordt meer nadruk gelegd op financiële prikkels en wordt concurrentie bevorderd. Problemen op de gebieden van energie, voedsel en milieu worden structureel en gezamenlijk flexplek schiphol aangepakt. Kortom een zeer optimistisch wereldscenario.
Het vrije-marktdenken zal in Nederland een belangrijke factor voor economische ontwikkeling zijn. In dit scenario deelt Nederland mee in de technologische ontwikkeling en verdere internationalisatie.
De rol van de overheid zal voornamelijk bestaan uit het stimuleren van de dynamiek van de Nederlandse economie door marktwerking en concurrentie. Speerpunten bij het overheidsbeleid zijn de kwaliteit van het onderwijs en infrastructuur. Een herijking van de Nederlandse verzorgingsstaat zal zich richten op een versterking van financiële prikkels op de arbeidsmarkt en een versobering van de sociale zekerheid. In het volgende hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de wijze waarop een organisatie zich richt op haar omgeving, namelijk strategisch management.

Bevoegdheden van de burgemeester

Gerelateerde afbeelding

Bevoegdheden van de burgemeester Behalve dat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad, zonder stemrecht (art. 9 Gemw), en van het college van burgemeester en wethouders, met stemrecht (art. 34 Gemw), is hij ook nog een afzonderlijk gemeentelijk bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Art. 170 Gemw bepaalt dat de burgemeester toeziet op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid; een goede samenwerking met andere overheden; de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en op een zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaarprocedures. Ook moet de burgemeester een burgerjaarverslag uitbrengen. Deze bepaling kan gezien worden als de basis voor de bestuurlijk coördinerende rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en van het college. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte (art. 171 Gemw). Het gaat hier om de vertegenwoordiging van de gemeente als rechtspersoon, niet om de vertegenwoordiging van de gemeentelijke bestuursorganen als de raad en het college van burgemeester en wethouders. Wanneer de flexplek schiphol gemeente als rechtspersoon in een privaatrechtelijke procedure wordt betrokken, bijvoorbeeld als iemand de gemeente aansprakelijk stelt voor geleden schade, dan vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente bij het voeren van de procedure. Voeren de raad of burgemeester
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 61
en wethouders als bestuursorganen van de gemeente een beroepsprocedure voor de administratieve rechter, dan regelen zij zelf hun vertegenwoordiging via machtiging. De belangrijkste taak van de burgemeester ligt op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Het gaat hierbij om de volgende bevoegdheden: – het handhaven van de openbare orde (art. 172 lid 1 Gemw). Het gaat hier om de zorg voor het voorkomen van strafbare feiten, en voor de naleving van regels bij niet-naleving waarvan de orde en rust in het openbare leven kan worden verstoord; – het met behulp van de politie beletten of beëindigen van overtredingen van wettelijke voorschriften betreffende de openbare orde (art. 172 lid 2 Gemw); – het geven van bevelen die bij (ernstige vrees voor) verstoring noodzakelijk zijn te achten voor de handhaving van de openbare orde (art. 172 lid 3 Gemw); – het opperbevel bij brand en andere ongevallen en het geven van de daarbij nodige bevelen (art. 173 Gemw); – het uitoefenen van toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en op de voor het publiek openstaande gebouwen (art. 174 Gemw); – het sluiten van een woning of een erf bij verstoring van de openbare orde (art.174a Gemw); – het geven van noodbevelen (art. 175 Gemw) en het uitvaardigen van noodverordeningen (art. 176 Gemw) in geval van oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan; kortom in noodsituaties; – de burgemeester kan de uitvoering van zijn besluiten op het terrein van de openbare orde niet delegeren aan een ondergeschikte ambtenaar (art. 177 Gemw). Wel kan hij hier mandaat toepassen.

‘Minister van Staat’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Minister van staat ‘Minister van Staat’ is een eretitel die door de Kroon verleend kan worden. Voor zo’n eretitel komen alleen voormalige ministers in aanmerking die grote verdiensten hebben gehad voor de overheid. Een Minister van Staat wordt voor het leven benoemd. Hij fungeert niet als minister en maakt geen deel uit van de ministerraad.
2.2.3 staatssecretarissen Sinds de Grondwetswijziging van 1948 is het mogelijk dat aan een ministerie één of meer staatssecretarissen worden verbonden. Een staatssecretaris wordt net als een minister benoemd bij Koninklijk Besluit (art. 46 Gw). Staatssecretarissen kunnen werkzaam zijn op het gehele terrein van het ministerie, maar ook belast worden met een speciaal onderdeel van de taak die op het ministerie wordt verricht. Afspraken daarover worden door de betrokken minister met zijn staatssecretaris(sen) gemaakt.
Staatssecretarissen kunnen tot op zekere hoogte optreden alsof zij minister zijn: zij verschaffen inlichtingen aan het parlement, ondertekenen wetten en besluiten enzovoort. Een staatssecretaris is geen lid van de ministerraad. Hij is vergaderruimte utrecht voor zijn daden wel politiek verantwoordelijk: als hij niet meer het vertrouwen van het parlement bezit, moet hij aftreden. De minister blijft echter eveneens verantwoordelijk. De Grondwet formuleert het in art. 46 als volgt:
34 2 Staatsrecht algemeen
‘Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.’
2.2.4 Raad van State De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Voorzitter van de Raad is de Koning (art. 74 Gw), doch deze treedt hoogst zelden als zodanig op. De vermoedelijke troonopvolger, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is van rechtswege lid van de Raad van State (art. 74 Gw). Naast de in feite als voorzitter optredende vicepresident bestaat de Raad van State verder uit ten hoogste 28 leden, die door de Kroon worden benoemd. De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad van State zijn vastgelegd in een organieke wet: de Wet op de Raad van State. De taken van de Raad zijn: het uitbrengen van adviezen aan de Kroon over alle voorstellen van wetten en ontwerpen van AMvB’s, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen (art. 73 Gw); het als administratieve rechter in hoogste instantie beslissen op beroepen die krachtens de Awb worden ingesteld.
De eerste taak wordt vervuld door de Afdeling wetgeving van de Raad van State en de tweede taak door de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het ordenen van chaos

Gerelateerde afbeelding

Schrijven heeft te maken met het ordenen van chaos, iets zodanig rangschikken dat alles op de juiste plek komt te liggen. Je brengt licht in de duisternis en maakt iets wat onzichtbaar was toegankelijk voor anderen. Dat is in ieder geval het ambacht van een schrijver. Je wacht geduldig totdat je een verhaal uit Het Veld hebt opgepikt en vervolgens breng je het verhaal zo mooi mogelijk onder woorden.
Vandaag zit ik, Hans Peter Roel, op mijn verjaardag in een eetcafé in Amsterdam Zuid-Oost. We kijken uit op de voetbaltempel van Ajax en ik begroet mijn afspraak die net is binnengelopen. Arjan is een eind dertiger met een trendy baardje, een lange leren jas en een ontwapenende lach. Het was Arjan geweest die mij zeven jaar geleden op 7 juli 2007 de e-mail had gestuurd met de flexplek schiphol vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln. De e-mail met het schijnbaar onoplosbare mysterie heeft mij de afgelopen zeven jaar niet meer losgelaten. De vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln heeft mij bewust gemaakt van Het Veld om ons heen en van de wijze waarop onze levens worden gestuurd.
Toeval bestaat niet, dat is me inmiddels wel duidelijk geworden. De e-mail van Arjan was voor mij de aanleiding om als schrijver op zoek te gaan naar een nieuw verhaal. En zo ben ik na jarenlang zoeken eindelijk op het verhaal De vierde dimensie gestuit, dat bij mij binnenkwam op zo’n heftige wijze dat ik er niet meer van kon slapen.

Federal Reserve System (FED)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Je weet niets van het leven als je nog nooit hebt nagedacht over de vierde dimensie en misschien zelfs het bestaan van de vierde dimensie ontkent. Dat gevoel kreeg ik door de laatste woorden van de professor. iedereen weet dat we op deze aarde niet tot in het oneindige kunnen doorgroeien, maar toch is het geen belangrijk thema op de politieke agenda’s. Hoe kunnen we massaal zo kortzichtig denken? Het is alsof we met een toverstaf in slaap zijn gesust en geen weet hebben van de werkelijke problemen. “De man, die het allereerst het gevaar van ongebreidelde economische groei zag, was John F. Kennedy,” zegt de professor. “Dat maakte hem briljant, maar kostte hem ook zijn leven. De moord op John F. Kennedy lijkt een mysterie, maar is dat niet. Ik heb uiteindelijk het motief van zijn moord gevonden.” Niet zonder trots kijkt de professor me aan. Wat hele volksstammen journalisten nooit is gelukt, daar heeft professor Roy Markowitz het motief van de moord wel gevonden. Het klinkt te onwaarschijnlijk voor woorden. “Hoe bent u daarachter gekomen?” vraag ik. “Ik heb in eerste instantie vooral naar de kantoorruimte schiphol experts geluisterd. Zoals meestal in dit soort gevallen, is het elke keer weer net een ander verhaal. Maar in de kern komen de meeste verhalen op hetzelfde neer: John Kennedy werd vermoord omdat hij de
Federal Reserve System (FED) aan banden wilde leggen.” “Hoe zit dat dan?” vraag ik. “De FED is een private organisatie die als enige de bevoegdheid heeft om tegen een renteheffing geld te lenen aan de overheid van de Verenigde Staten. Zij bepalen dus de hoeveelheid geld die er in het financiële systeem terechtkomt en dat geeft hun een ongekende macht. Vijf maanden voordat de president is vermoord, had John F. Kennedy Executive Order nummer 11110 ondertekend. Deze wetswijziging gaf de overheid van de Verenigde Staten de macht terug om haar eigen geld uit te geven, waarbij zij geen rente hoefde te betalen. Het behoeft geen betoog dat deze politieke beslissing veel kwaad bloed heeft gezet binnen de FED.” “Is John F. Kennedy dan vermoord door de FED? Dat lijkt me toch onwaarschijnlijk.”

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

De tijd is dus de vierde dimensie die je niet met je zintuigen kunt waarnemen. Je kunt slechts de resultante van tijd met je zintuigen waarnemen, maar niet de tijd zelf. Toch is het juist deze vierde dimensie die het leven mogelijk maakt. Mensen kunnen alleen ademen, bewegen en leven in de tijd. Elke ademhaling kost tijd en elke beweging kost tijd. Dit is het verschil tussen een film en een foto. De vierde dimensie, die ons
in leven houdt, is daarom het grootste mysterie op aarde. Deze onzichtbare energie waaruit het universum bestaat, laat de aarde draaien, het gras groeien en ons ademen en leven. Deze vierde dimensie zorgde dat je daarnet een sprong in de tijd kon maken en in de toekomst kon kijken. We maken nu samen een sprong door de tijd en gaan terug naar begin jaren zestig, toen John F. Kennedy president van de Verenigde Staten was. Hij begreep de kracht van de vierde dimensie als geen ander. Aan het begin van zijn presidentschap, riep hij drie topmensen van de NASA bij zich in het Witte Huis. In die tijd was de kantoorruimte schiphol Koude Oorlog in volle gang en lagen de Russen met hun ruimtevaartprogramma ver voor op de Verenigde Staten. De opdracht van John F. Kennedy was simpel: put a man on the moon, before the Russians do. Deze opdracht was het begin van een omwenteling in de ruimtevaart. Er kwam meer geld vrij en de ruimtevaartprogramma’s van de NASA werden versneld. Dit leidde ertoe dat de Amerikanen op 20 juli 1969 de eerste man op de maan hebben gezet. John F. Kennedy had deze enorme stap in onze ontwikkeling aangevoeld en daar de juiste aandacht of energie op ingezet. Zo werkt de vierde dimensie. De basisregel om haar in beweging te zetten, is dat alles wat je energie geeft, groeit en uiteindelijk realiteit wordt. Als mens heb je een beperkte hoeveelheid aandacht en energie. Hoe vervelend ook, je moet kiezen tussen wat je echt wilt bereiken in je leven en waar je energie op wilt inzetten. Zo stuur je de vierde dimensie. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Veel mensen lopen vast in hun leven. Weet je waarom dit zo is?”

Vier lange maanden

Gerelateerde afbeelding

In het kamp krijg ik een gestreepte broek en een jas met een pet. De broek komt tot onder mijn oksels. Ik zie vrouwen met kaalgeschoren hoofden rondlopen: is dit een gekkenhuis? Ook mijn hoofd wordt kaalgeschoren tegen de luizen en op mijn linkerarm wordt een nummer getatoeëerd. Va naf nu ben ik niet meer Farkas, maar A-967899 en het is niet de bedoeling dat nummer A-967899 lang blijft leven. In een veld even verderop wordt een stapel lijken verbrand; de transporten uit Hongarije zijn zo talrijk dat de vier crematoria het werk niet aankunnen. Later geloof ik dat ik door te helpen met het opruimen van de lijken door de eerste selectie ben gekomen. Vier lange maanden blijf ik in Auschwitz-Birkenau. Ik word gedirigeerd naar de barak van de jongeren, waar ik verder niemand ken. De vrienden uit mijn dorp zijn allemaal naar de andere kant verwezen. Zij stonden niet naast een man die hun vertelde om over hun leeftijd te liegen. We moeten helpen bij het verbranden van lijken en kleding. Het is mentaal zwaar werk, maar ik geef niet op. Ooit zal ik uit het kamp komen en mijn vader weer zien. Te vergeefs, zal later blijken. Van mijn vader is nooit meer iets vernomen en nog altijd kantoorruimte schiphol weet ik niet waar en wanneer hij is overleden. Na een paar dagen ontdek ik per toeval dat er in mijn barak een oudere jongen uit Nové Zamky verblijft. Zijn naam is Samuel Tibi en hij woonde vroeger een paar straten verderop. Opnieuw zie ik in deze ontmoeting een godsgeschenk om de moed erin te houden. Samen fantaseren we over smakelijke maaltijden die speciaal voor ons worden bereid. Om de beurt mogen we een gang uitkiezen en deze beschrijven. Voedsel is het enige waar we nog aan kunnen denken, omdat we er zo weinig van krijgen. Ons dagmenu bestaat uit waterige soep en af en toe een stuk hard, uitgedroogd brood.
232
De dood ligt elke dag op de loer, maar het verlangen om mijn vader te zien houdt me op de been. Om de zoveel dagen komt de doodsdokter, }osef Mengele, langs en hij wijst de zwakste jongeren uit onze barak aan voor medische experimenten, zo zal later blijken. Een voor een verdwijnen mijn nieuwe vrienden met de arts mee en hoor ik niets meer van hen. Er wordt gefluisterd dat er onmenselijke experimenten worden verricht en dat je uit handen van }osef Mengele moet blijven. Samuel Tibi drukt me daarom op het hart om er zo gezond mogelijk uit te zien. Waarom hij dat tegen me zegt, weet ik niet, maar dat zijn advies mijn leven zal redden, weet ik wel zeker. Ik maak mijn gezicht elke keer met wat zand rood om er goed uit te zien als Jozef Mengele weer eens de barak bezoekt op zoek naar nieuwe slachtoffers. Ik steek mijn borstkas vooruit en veins een glimlach op mijn gezicht. Op een dag wijst hij mij ongelukkig genoeg toch aan. Va n de duizend jongvolwassenen die hij die dag bekijkt,, moeten er vierhonderd worden afgevoerd voor een groot experiment.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

“Mensen veronderstellen dat ze door het bezit van geld en macht zekerheden kunnen verwerven en daarom koppelen ze geluk aan bezit en status. Uiteraard klopt het dat een rijk mens mooi kan wonen, plezier kan maken en verzekerd is van de nodige medische zorg, maar geld en macht vrijwaren niemand van de uitdagingen die het leven oplegt. Ziekte en dood gaan aan niemand voorbij. Welvarende mensen kunnen zich door een groot vermogen omgeven met schijnzekerheden. Om in die positie te komen, werken ze hard en doen ze soms werk dat tegen hun gevoel indruist. Dat vreet energie en tast uiteindelijk hun gezondheid aan. Het geluk is niet te vinden in bezit of status, maar is bereikbaar voor iedereen die de weg naar binnen kiest. En inderdaad is er soms een verschrikkelijke gebeurtenis nodig om uit je comfortzone te komen en op zoek te gaan naar wat je echt raakt en kantoorruimte schiphol wie je werkelijk bent.” We zijn ondertussen aangekomen bij mijn hotel en professor Markowitz laat mij uitstappen. “Nick, ik zie je morgen om negen uur in de bibliotheek van Harvard. Voor vanavond heb ik een opdracht voor je. Ik wil dat je nadenkt over het begrip ‘zinvol toeval’. Morgenochtend hoor ik graag je visie. Een prettige avond toegewenst.” De grote Amerikaan zoeft weg en ik ga in de koffiebar naast het Schretlen hotel zitten om daar een kop koffie te bestellen
en na te denken over het begrip toeval. Maar voor ik met het thema aan de slag kan gaan, slaat het toeval toe op een moment dat ik het niet verwacht. Aan het tafeltje naast me zit een vrouw op haar mobiele telefoon te typen. Ze is een knappe verschijning en geamuseerd kijk ik in haar richting. Ik weet gewoon dat ze daar niet zomaar zit! Even hebben we oogcontact en bied ik haar spontaan een kop koffie aan. Niet veel later ga ik bij haar aan het tafeltje zitten en raken we in gesprek. Het is lang geleden dat ik gezellig met een wildvreemde vrouw koffie heb gedronken. Nancy is een psychologe uit Baltimore, die morgen een keynote spreker is op een landelijke bijeenkomst van het vrouwenblad Women in Boston. Op zich is dat nog niet zo opmerkelijk, maar het onderwerp waar ze morgen over spreekt, is dat wel: De onzichtbare wereld achter het geluk. Het is blijkbaar mijn ‘lucky day’ en misschien moet ik eerst iets over geluk leren, voordat ik aan de vierde dimensie en toeval toekom. Door de afgelopen maanden weet ik in ieder geval wel hoe ‘diep ongelukkig zijn’ voelt.

De realiteit

Gerelateerde afbeelding

Het moet gezegd worden: behalve Tim Bunker, die in mijn tijd in New York de voorzitter was van de Masters of de Universe club, heb ik nooit een wonderlijker man ontmoet dan mijn neef Renard. Hij trekt me vanuit de schuldsanering mee in de zoektocht naar een oud boek van de Tempeliers dat afkomstig is uit de Tempels van Salomon in Jeruzalem. Zelfs de grootste schrijver in het genre romans kan dit niet verzinnen. Door een eenvoudige vraag te stellen, weet hij mij in zijn ban te krijgen en ontneemt hij mij mijn nachtrust. In de aan mij toegewezen kamer in het gastenverblijf van het klooster lig ik in mijn bed te malen over het “niets” en het “iets” als bronnen van het alles. Het lijkt op een zoektocht naar de waarheid achter de werkelijkheid. Maar wat is eigenlijk “de werkelijkheid?”
Soms denk ik wel eens dat we allemaal letterlijk in ons eigen universum wonen en dat de werkelijkheid afhankelijk is van hoe we naar de wereld kijken. Is het niet zo dat ieder mens een eigen waarheid en een eigen werkelijkheid heeft? Zo werkte dat, gek genoeg, ook voor mij tijdens mijn succesvolle periode op de beurs. De koers ontwikkelde zich altijd in de richting die ik me vooraf had kantoorruimte schiphol voorgesteld. Soms ook weer niet, anders was ik nu niet failliet geweest en had ik niet in de schuldsanering gezeten. Maar is mijn werkelijkheid wel de realiteit of zit er nog een vierde dimensie achter die het leven stuurt? Het zou kunnen dat de vierde dimensie niet aan het stuur zit, maar dat ik mijn eigen leven stuur om te groeien in mijn ontwikkeling. Zonder die zeperd op de beurs had ik nu niet bij Renard in het klooster gezeten en mijn hoofd gepijnigd over of de oorsprong van het alles in het niets of het iets ligt. Ik betwijfel sterk of ik op dit pad moet verdergaan. Iets in mij zegt me namelijk dat de kijk op mezelf en op het universum nooit meer hetzelfde wordt als ik de opdracht van Renard aanneem. Misschien laat ik me te erg leiden door mijn angsten en moet ik juist de confrontatie aangaan.