Financiële synergie

Gerelateerde afbeelding

Omdat juist de eigen ambities en voorkeuren van de topleiding van zo groot belang zijn bij het realiseren van de geplande ontwikkeling, is overeenstemming tussen strategie en persoonlijke waarden persoonlijke waarden een voorwaarde voor succes. Een strategie van snelle groei die veel van de hoogste kantoorruimte huren rotterdam leidinggevende functionarissen zal vergen, zal zeker niet kunnen worden uitgevoerd door managers die eerst en vooral op een rustig leven zijn gesteld. In recente publicaties heeft het aspect van de persoonlijke waarden nieuwe aandacht cultuur van de organisaue gekregen in de vorm van de zogenoemde cultuur van de organisatie. Hieronder wordt een stelsel van waarden, normen en gedragspatronen verstaan dat door de medewerkers gedeeld wordt. In veel gevallen blijkt kantoorruimte huren amsterdam dit waardepatroon, als het een coherent geheel is, zeer positief uit te werken. Denk hier onder meer aan het boek Excellente ondernemingen van Peters en Waterman. De auteurs signaleren ook dat een bestaand waardepatroon niet altijd geschikt is om alle nieuwe activiteiten tot een goed einde te brengen. De mogelijkheid om een strategie succesvol ten uitvoer te leggen hangt voor een bekwaamheden van de belangrijk deel ook af van de bekwaamheden van de organisatie. Een organisatie die als organisatie strategie het pad van de productontwikkeling kiest, dient over een goede speur- en kantoorruimte huren almere ontwikkelingsafdeling te beschikken. Is deze afdeling van middelmatige kwaliteit, dan is deze weg bij voorbaat reeds tot mislukking gedoemd. Hetzelfde geldt als de financieringsmogelijkheden te beperkt zijn of de capaciteiten van de managers tekortschieten.
synerg1ecnrena Met behulp van synergiecriteria wordt getracht aan te geven in hoeverre nieuwe activiteiten kunnen steunen op en kunnen profiteren van de bestaande activiteiten en bekwaamheden van de organisatie. Het gaat dan om het opsporen van combinatie- en samenvoegingsvoordelen. Synergie kan bijvoorbeeld worden behaald bij de verkoop, indien nieuwe producten via de bestaande kanalen kunnen worden afgezet. Ook kantoorruimte huren nijmegen kan synergie optreden bij de productie als dezelfde machines kunnen worden gebruikt voor het vervaardigen van de nieuwe producten. Investeringssynergie kan zich voordoen indien de combinatie van de activiteiten lagere investeringen in machines en voorraden vergt dan wanneer deze afzonderlijk worden uitgevoerd. In andere gevallen bestaat ook managernernsynergie, indien de problemen die de nieuwe activiteit met zich meebrengt veel overeenstemming vertonen met opgeloste problemen. Hier speelt ervaring dus een belangrijke rol. Ook kan er in bepaalde gevallen sprake zijn van financiële synergie.

Intern onderzoek: sterke en zwakke kanten

Gerelateerde afbeelding

Slotopmerkingen omgevingsonderzoek Allereerst gaat het er bij het externe of omgevingsonderzoek om de ontwikkelingen te rubriceren in kansen en bedreigingen. Veelal bestaat de neiging een verandering te zien als een bedreiging. Soms is het mogelijk bij juist inspelen op deze ontwikkeling er een kantoorruimte huren rotterdam kans van te maken. Het is belangrijk te ontdekken of en welke positieve aspecten een gesignaleerde ontwikkeling heeft. De ervaring heeft geleerd dat wat men niet gezien heeft meestal wel deert, en dat wat men ziet meestal een grotere invloed heeft dan verwacht werd. Te streven is naar een zo groot mogelijke volledigheid. totaalbeeld Bij het externe onderzoek gaat het om het verkrijgen van een totaalbeeld van de toekomstige situatie waarin het bedrijf zal komen te verkeren. Van belang is niet alleen de individuele ontwikkelingen te signaleren, maar kantoorruimte huren amsterdam ook na te gaan hoe deze op elkaar inwerken. Het gezamenlijke effect van een aantal afzonderlijke ontwikkelingen is veelal groter dan de ‘optelsom’ ervan. Deze informatie is vaak moeilijk te krijgen. Toch blijkt juist deze informatie van meer belang te zijn dan de gemakkelijk te verkrijgen gegevens. Het verdient aanbeveling hiernaar te zoeken. kosten en baten Ten slotte dient men bewust een afweging te maken van de kosten en de baten van het maken van diepergaande analyses. Indien men uit kostenoogpunt besluit bepaalde aspecten niet verder te onderzoeken, kan men zich in elk geval een kantoorruimte huren almere beeld proberen te vormen van de mogelijke positieve en/ of negatieve gevolgen van bepaalde ontwikkelingen.
sterkte/zwakteonderzoek Sterkte/ zwakteonderzoek kan worden omschreven als een stelselmatige analyse van de karakteristieken en het functioneren van een kantoorruimte huren nijmegen organisatie op een gegeven tijdstip in relatie tot een situatie in het verleden of in de toekomst van die organisatie of in relatie tot een andere, maar vergelijkbare organisatie.

Een crisisplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het is belangrijk vooraf een crisisplan gereed te hebben, omdat een bedrijf in staat is om snel te handelen, als de verschillende mogelijkheden en scenario’s van kantoorruimte huren rotterdam tevoren al doorgenomen zijn en klaarliggen op het moment dat er een crisis uitbreekt. De stemming wordt er namelijk niet beter op als namen en telefoonnummers van belangrijke mensen in een noodgeval eerst nog opgezocht moeten worden, en als er kostbare tijd verloren gaat om logistieke problemen op te lossen. Allemaal zaken die gemakkelijk gedaan kunnen worden voordat de nood aan de man of vrouw komt. Om die reden is het nuttig gebruik te maken van een systeem voor het kantoorruimte huren amsterdam inschatten van de kans op een crisis. Aan de hand daarvan kan een bedrijf programma’s opstellen en maatregelen treffen voordat men erdoor wordt overvallen.
Handelen Kom onmiddellijk in actie als zich een crisis voordoet, om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de schadelijke gevolgen te beperken. U heeft hoogstens 24 uur om de toon te zetten. Neem contact op met directieleden, vakbondsleiders, de betreffende autoriteiten of andere betrokkenen. Zorg ervoor dat u zich van tevoren goed op de hoogte heeft kantoorruimte huren almere gesteld van de verschillende communicatietechnieken. Overtuig u ervan dat de organisatie als dat nodig mocht zijn onmiddellijk de nodige hulpbronnen aanboort, opdat de communicatie met de betrokken publieksgroepen direct op gang komt. Breng alle belanghebbenden volledig en zo snel mogelijk op de hoogte; dit kunnen bijvoorbeeld behalve de werknemers ook hun familieleden zijn, aandeelhouders, leveranciers, distributeurs, lokale of regionale overheden en omwonenden. Zorg ervoor dat de inhoud van uw boodschap exact is afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Televisie heeft bijvoorbeeld beelden nodig die voor zich spreken, de financiële wereld heeft cijfers en prognoses nodig. Zorg ervoor dat u bij het naar buiten treden openhartig en eerlijk bent. Zorg ervoor dat er niet nodeloos veel tijd verloren gaat voordat u met een officiële verklaring komt. Als u een informatievacuüm laat ontstaan, hebben geruchten en speculaties vrij spel. Zoek de kantoorruimte huren nijmegen steun van onafhankelijke derden en maak daarvan gebruik om uw boodschap aan het publiek duidelijk te maken. De beste pleitbezorger is iemand die geen duidelijk belang heeft bij de zaak. Het kan nodig zijn om onmiddellijk alle advertentiecampagnes af te gelasten en geruime tijd te wachten voordat u opnieuw adverteert, omdat mensen anders onbewust het slechte nieuws van de crisis in verband brengen met de inhoud van de advertentie.