Bevoegdheden van de burgemeester

Gerelateerde afbeelding

Bevoegdheden van de burgemeester Behalve dat de burgemeester voorzitter is van de gemeenteraad, zonder stemrecht (art. 9 Gemw), en van het college van burgemeester en wethouders, met stemrecht (art. 34 Gemw), is hij ook nog een afzonderlijk gemeentelijk bestuursorgaan met eigen bevoegdheden. Art. 170 Gemw bepaalt dat de burgemeester toeziet op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid; een goede samenwerking met andere overheden; de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en op een zorgvuldige behandeling van klachten en bezwaarprocedures. Ook moet de burgemeester een burgerjaarverslag uitbrengen. Deze bepaling kan gezien worden als de basis voor de bestuurlijk coördinerende rol van de burgemeester als voorzitter van de raad en van het college. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte (art. 171 Gemw). Het gaat hier om de vertegenwoordiging van de gemeente als rechtspersoon, niet om de vertegenwoordiging van de gemeentelijke bestuursorganen als de raad en het college van burgemeester en wethouders. Wanneer de flexplek schiphol gemeente als rechtspersoon in een privaatrechtelijke procedure wordt betrokken, bijvoorbeeld als iemand de gemeente aansprakelijk stelt voor geleden schade, dan vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente bij het voeren van de procedure. Voeren de raad of burgemeester
2.5 Lagere rechtsgemeenschappen 61
en wethouders als bestuursorganen van de gemeente een beroepsprocedure voor de administratieve rechter, dan regelen zij zelf hun vertegenwoordiging via machtiging. De belangrijkste taak van de burgemeester ligt op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Het gaat hierbij om de volgende bevoegdheden: – het handhaven van de openbare orde (art. 172 lid 1 Gemw). Het gaat hier om de zorg voor het voorkomen van strafbare feiten, en voor de naleving van regels bij niet-naleving waarvan de orde en rust in het openbare leven kan worden verstoord; – het met behulp van de politie beletten of beëindigen van overtredingen van wettelijke voorschriften betreffende de openbare orde (art. 172 lid 2 Gemw); – het geven van bevelen die bij (ernstige vrees voor) verstoring noodzakelijk zijn te achten voor de handhaving van de openbare orde (art. 172 lid 3 Gemw); – het opperbevel bij brand en andere ongevallen en het geven van de daarbij nodige bevelen (art. 173 Gemw); – het uitoefenen van toezicht op openbare samenkomsten en vermakelijkheden en op de voor het publiek openstaande gebouwen (art. 174 Gemw); – het sluiten van een woning of een erf bij verstoring van de openbare orde (art.174a Gemw); – het geven van noodbevelen (art. 175 Gemw) en het uitvaardigen van noodverordeningen (art. 176 Gemw) in geval van oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of rampen of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan; kortom in noodsituaties; – de burgemeester kan de uitvoering van zijn besluiten op het terrein van de openbare orde niet delegeren aan een ondergeschikte ambtenaar (art. 177 Gemw). Wel kan hij hier mandaat toepassen.

‘Minister van Staat’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Minister van staat ‘Minister van Staat’ is een eretitel die door de Kroon verleend kan worden. Voor zo’n eretitel komen alleen voormalige ministers in aanmerking die grote verdiensten hebben gehad voor de overheid. Een Minister van Staat wordt voor het leven benoemd. Hij fungeert niet als minister en maakt geen deel uit van de ministerraad.
2.2.3 staatssecretarissen Sinds de Grondwetswijziging van 1948 is het mogelijk dat aan een ministerie één of meer staatssecretarissen worden verbonden. Een staatssecretaris wordt net als een minister benoemd bij Koninklijk Besluit (art. 46 Gw). Staatssecretarissen kunnen werkzaam zijn op het gehele terrein van het ministerie, maar ook belast worden met een speciaal onderdeel van de taak die op het ministerie wordt verricht. Afspraken daarover worden door de betrokken minister met zijn staatssecretaris(sen) gemaakt.
Staatssecretarissen kunnen tot op zekere hoogte optreden alsof zij minister zijn: zij verschaffen inlichtingen aan het parlement, ondertekenen wetten en besluiten enzovoort. Een staatssecretaris is geen lid van de ministerraad. Hij is vergaderruimte utrecht voor zijn daden wel politiek verantwoordelijk: als hij niet meer het vertrouwen van het parlement bezit, moet hij aftreden. De minister blijft echter eveneens verantwoordelijk. De Grondwet formuleert het in art. 46 als volgt:
34 2 Staatsrecht algemeen
‘Een staatssecretaris treedt in de gevallen waarin de minister het nodig acht en met inachtneming van diens aanwijzingen, in zijn plaats als minister op. De staatssecretaris is uit dien hoofde verantwoordelijk, onverminderd de verantwoordelijkheid van de minister.’
2.2.4 Raad van State De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Voorzitter van de Raad is de Koning (art. 74 Gw), doch deze treedt hoogst zelden als zodanig op. De vermoedelijke troonopvolger, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, is van rechtswege lid van de Raad van State (art. 74 Gw). Naast de in feite als voorzitter optredende vicepresident bestaat de Raad van State verder uit ten hoogste 28 leden, die door de Kroon worden benoemd. De inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de Raad van State zijn vastgelegd in een organieke wet: de Wet op de Raad van State. De taken van de Raad zijn: het uitbrengen van adviezen aan de Kroon over alle voorstellen van wetten en ontwerpen van AMvB’s, alsmede over voorstellen tot goedkeuring van verdragen (art. 73 Gw); het als administratieve rechter in hoogste instantie beslissen op beroepen die krachtens de Awb worden ingesteld.
De eerste taak wordt vervuld door de Afdeling wetgeving van de Raad van State en de tweede taak door de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het ordenen van chaos

Gerelateerde afbeelding

Schrijven heeft te maken met het ordenen van chaos, iets zodanig rangschikken dat alles op de juiste plek komt te liggen. Je brengt licht in de duisternis en maakt iets wat onzichtbaar was toegankelijk voor anderen. Dat is in ieder geval het ambacht van een schrijver. Je wacht geduldig totdat je een verhaal uit Het Veld hebt opgepikt en vervolgens breng je het verhaal zo mooi mogelijk onder woorden.
Vandaag zit ik, Hans Peter Roel, op mijn verjaardag in een eetcafé in Amsterdam Zuid-Oost. We kijken uit op de voetbaltempel van Ajax en ik begroet mijn afspraak die net is binnengelopen. Arjan is een eind dertiger met een trendy baardje, een lange leren jas en een ontwapenende lach. Het was Arjan geweest die mij zeven jaar geleden op 7 juli 2007 de e-mail had gestuurd met de flexplek schiphol vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln. De e-mail met het schijnbaar onoplosbare mysterie heeft mij de afgelopen zeven jaar niet meer losgelaten. De vergelijking tussen John F. Kennedy en Abraham Lincoln heeft mij bewust gemaakt van Het Veld om ons heen en van de wijze waarop onze levens worden gestuurd.
Toeval bestaat niet, dat is me inmiddels wel duidelijk geworden. De e-mail van Arjan was voor mij de aanleiding om als schrijver op zoek te gaan naar een nieuw verhaal. En zo ben ik na jarenlang zoeken eindelijk op het verhaal De vierde dimensie gestuit, dat bij mij binnenkwam op zo’n heftige wijze dat ik er niet meer van kon slapen.

Federal Reserve System (FED)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Je weet niets van het leven als je nog nooit hebt nagedacht over de vierde dimensie en misschien zelfs het bestaan van de vierde dimensie ontkent. Dat gevoel kreeg ik door de laatste woorden van de professor. iedereen weet dat we op deze aarde niet tot in het oneindige kunnen doorgroeien, maar toch is het geen belangrijk thema op de politieke agenda’s. Hoe kunnen we massaal zo kortzichtig denken? Het is alsof we met een toverstaf in slaap zijn gesust en geen weet hebben van de werkelijke problemen. “De man, die het allereerst het gevaar van ongebreidelde economische groei zag, was John F. Kennedy,” zegt de professor. “Dat maakte hem briljant, maar kostte hem ook zijn leven. De moord op John F. Kennedy lijkt een mysterie, maar is dat niet. Ik heb uiteindelijk het motief van zijn moord gevonden.” Niet zonder trots kijkt de professor me aan. Wat hele volksstammen journalisten nooit is gelukt, daar heeft professor Roy Markowitz het motief van de moord wel gevonden. Het klinkt te onwaarschijnlijk voor woorden. “Hoe bent u daarachter gekomen?” vraag ik. “Ik heb in eerste instantie vooral naar de kantoorruimte schiphol experts geluisterd. Zoals meestal in dit soort gevallen, is het elke keer weer net een ander verhaal. Maar in de kern komen de meeste verhalen op hetzelfde neer: John Kennedy werd vermoord omdat hij de
Federal Reserve System (FED) aan banden wilde leggen.” “Hoe zit dat dan?” vraag ik. “De FED is een private organisatie die als enige de bevoegdheid heeft om tegen een renteheffing geld te lenen aan de overheid van de Verenigde Staten. Zij bepalen dus de hoeveelheid geld die er in het financiële systeem terechtkomt en dat geeft hun een ongekende macht. Vijf maanden voordat de president is vermoord, had John F. Kennedy Executive Order nummer 11110 ondertekend. Deze wetswijziging gaf de overheid van de Verenigde Staten de macht terug om haar eigen geld uit te geven, waarbij zij geen rente hoefde te betalen. Het behoeft geen betoog dat deze politieke beslissing veel kwaad bloed heeft gezet binnen de FED.” “Is John F. Kennedy dan vermoord door de FED? Dat lijkt me toch onwaarschijnlijk.”

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

De tijd is dus de vierde dimensie die je niet met je zintuigen kunt waarnemen. Je kunt slechts de resultante van tijd met je zintuigen waarnemen, maar niet de tijd zelf. Toch is het juist deze vierde dimensie die het leven mogelijk maakt. Mensen kunnen alleen ademen, bewegen en leven in de tijd. Elke ademhaling kost tijd en elke beweging kost tijd. Dit is het verschil tussen een film en een foto. De vierde dimensie, die ons
in leven houdt, is daarom het grootste mysterie op aarde. Deze onzichtbare energie waaruit het universum bestaat, laat de aarde draaien, het gras groeien en ons ademen en leven. Deze vierde dimensie zorgde dat je daarnet een sprong in de tijd kon maken en in de toekomst kon kijken. We maken nu samen een sprong door de tijd en gaan terug naar begin jaren zestig, toen John F. Kennedy president van de Verenigde Staten was. Hij begreep de kracht van de vierde dimensie als geen ander. Aan het begin van zijn presidentschap, riep hij drie topmensen van de NASA bij zich in het Witte Huis. In die tijd was de kantoorruimte schiphol Koude Oorlog in volle gang en lagen de Russen met hun ruimtevaartprogramma ver voor op de Verenigde Staten. De opdracht van John F. Kennedy was simpel: put a man on the moon, before the Russians do. Deze opdracht was het begin van een omwenteling in de ruimtevaart. Er kwam meer geld vrij en de ruimtevaartprogramma’s van de NASA werden versneld. Dit leidde ertoe dat de Amerikanen op 20 juli 1969 de eerste man op de maan hebben gezet. John F. Kennedy had deze enorme stap in onze ontwikkeling aangevoeld en daar de juiste aandacht of energie op ingezet. Zo werkt de vierde dimensie. De basisregel om haar in beweging te zetten, is dat alles wat je energie geeft, groeit en uiteindelijk realiteit wordt. Als mens heb je een beperkte hoeveelheid aandacht en energie. Hoe vervelend ook, je moet kiezen tussen wat je echt wilt bereiken in je leven en waar je energie op wilt inzetten. Zo stuur je de vierde dimensie. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Veel mensen lopen vast in hun leven. Weet je waarom dit zo is?”

Vier lange maanden

Gerelateerde afbeelding

In het kamp krijg ik een gestreepte broek en een jas met een pet. De broek komt tot onder mijn oksels. Ik zie vrouwen met kaalgeschoren hoofden rondlopen: is dit een gekkenhuis? Ook mijn hoofd wordt kaalgeschoren tegen de luizen en op mijn linkerarm wordt een nummer getatoeëerd. Va naf nu ben ik niet meer Farkas, maar A-967899 en het is niet de bedoeling dat nummer A-967899 lang blijft leven. In een veld even verderop wordt een stapel lijken verbrand; de transporten uit Hongarije zijn zo talrijk dat de vier crematoria het werk niet aankunnen. Later geloof ik dat ik door te helpen met het opruimen van de lijken door de eerste selectie ben gekomen. Vier lange maanden blijf ik in Auschwitz-Birkenau. Ik word gedirigeerd naar de barak van de jongeren, waar ik verder niemand ken. De vrienden uit mijn dorp zijn allemaal naar de andere kant verwezen. Zij stonden niet naast een man die hun vertelde om over hun leeftijd te liegen. We moeten helpen bij het verbranden van lijken en kleding. Het is mentaal zwaar werk, maar ik geef niet op. Ooit zal ik uit het kamp komen en mijn vader weer zien. Te vergeefs, zal later blijken. Van mijn vader is nooit meer iets vernomen en nog altijd kantoorruimte schiphol weet ik niet waar en wanneer hij is overleden. Na een paar dagen ontdek ik per toeval dat er in mijn barak een oudere jongen uit Nové Zamky verblijft. Zijn naam is Samuel Tibi en hij woonde vroeger een paar straten verderop. Opnieuw zie ik in deze ontmoeting een godsgeschenk om de moed erin te houden. Samen fantaseren we over smakelijke maaltijden die speciaal voor ons worden bereid. Om de beurt mogen we een gang uitkiezen en deze beschrijven. Voedsel is het enige waar we nog aan kunnen denken, omdat we er zo weinig van krijgen. Ons dagmenu bestaat uit waterige soep en af en toe een stuk hard, uitgedroogd brood.
232
De dood ligt elke dag op de loer, maar het verlangen om mijn vader te zien houdt me op de been. Om de zoveel dagen komt de doodsdokter, }osef Mengele, langs en hij wijst de zwakste jongeren uit onze barak aan voor medische experimenten, zo zal later blijken. Een voor een verdwijnen mijn nieuwe vrienden met de arts mee en hoor ik niets meer van hen. Er wordt gefluisterd dat er onmenselijke experimenten worden verricht en dat je uit handen van }osef Mengele moet blijven. Samuel Tibi drukt me daarom op het hart om er zo gezond mogelijk uit te zien. Waarom hij dat tegen me zegt, weet ik niet, maar dat zijn advies mijn leven zal redden, weet ik wel zeker. Ik maak mijn gezicht elke keer met wat zand rood om er goed uit te zien als Jozef Mengele weer eens de barak bezoekt op zoek naar nieuwe slachtoffers. Ik steek mijn borstkas vooruit en veins een glimlach op mijn gezicht. Op een dag wijst hij mij ongelukkig genoeg toch aan. Va n de duizend jongvolwassenen die hij die dag bekijkt,, moeten er vierhonderd worden afgevoerd voor een groot experiment.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

“Mensen veronderstellen dat ze door het bezit van geld en macht zekerheden kunnen verwerven en daarom koppelen ze geluk aan bezit en status. Uiteraard klopt het dat een rijk mens mooi kan wonen, plezier kan maken en verzekerd is van de nodige medische zorg, maar geld en macht vrijwaren niemand van de uitdagingen die het leven oplegt. Ziekte en dood gaan aan niemand voorbij. Welvarende mensen kunnen zich door een groot vermogen omgeven met schijnzekerheden. Om in die positie te komen, werken ze hard en doen ze soms werk dat tegen hun gevoel indruist. Dat vreet energie en tast uiteindelijk hun gezondheid aan. Het geluk is niet te vinden in bezit of status, maar is bereikbaar voor iedereen die de weg naar binnen kiest. En inderdaad is er soms een verschrikkelijke gebeurtenis nodig om uit je comfortzone te komen en op zoek te gaan naar wat je echt raakt en kantoorruimte schiphol wie je werkelijk bent.” We zijn ondertussen aangekomen bij mijn hotel en professor Markowitz laat mij uitstappen. “Nick, ik zie je morgen om negen uur in de bibliotheek van Harvard. Voor vanavond heb ik een opdracht voor je. Ik wil dat je nadenkt over het begrip ‘zinvol toeval’. Morgenochtend hoor ik graag je visie. Een prettige avond toegewenst.” De grote Amerikaan zoeft weg en ik ga in de koffiebar naast het Schretlen hotel zitten om daar een kop koffie te bestellen
en na te denken over het begrip toeval. Maar voor ik met het thema aan de slag kan gaan, slaat het toeval toe op een moment dat ik het niet verwacht. Aan het tafeltje naast me zit een vrouw op haar mobiele telefoon te typen. Ze is een knappe verschijning en geamuseerd kijk ik in haar richting. Ik weet gewoon dat ze daar niet zomaar zit! Even hebben we oogcontact en bied ik haar spontaan een kop koffie aan. Niet veel later ga ik bij haar aan het tafeltje zitten en raken we in gesprek. Het is lang geleden dat ik gezellig met een wildvreemde vrouw koffie heb gedronken. Nancy is een psychologe uit Baltimore, die morgen een keynote spreker is op een landelijke bijeenkomst van het vrouwenblad Women in Boston. Op zich is dat nog niet zo opmerkelijk, maar het onderwerp waar ze morgen over spreekt, is dat wel: De onzichtbare wereld achter het geluk. Het is blijkbaar mijn ‘lucky day’ en misschien moet ik eerst iets over geluk leren, voordat ik aan de vierde dimensie en toeval toekom. Door de afgelopen maanden weet ik in ieder geval wel hoe ‘diep ongelukkig zijn’ voelt.

De realiteit

Gerelateerde afbeelding

Het moet gezegd worden: behalve Tim Bunker, die in mijn tijd in New York de voorzitter was van de Masters of de Universe club, heb ik nooit een wonderlijker man ontmoet dan mijn neef Renard. Hij trekt me vanuit de schuldsanering mee in de zoektocht naar een oud boek van de Tempeliers dat afkomstig is uit de Tempels van Salomon in Jeruzalem. Zelfs de grootste schrijver in het genre romans kan dit niet verzinnen. Door een eenvoudige vraag te stellen, weet hij mij in zijn ban te krijgen en ontneemt hij mij mijn nachtrust. In de aan mij toegewezen kamer in het gastenverblijf van het klooster lig ik in mijn bed te malen over het “niets” en het “iets” als bronnen van het alles. Het lijkt op een zoektocht naar de waarheid achter de werkelijkheid. Maar wat is eigenlijk “de werkelijkheid?”
Soms denk ik wel eens dat we allemaal letterlijk in ons eigen universum wonen en dat de werkelijkheid afhankelijk is van hoe we naar de wereld kijken. Is het niet zo dat ieder mens een eigen waarheid en een eigen werkelijkheid heeft? Zo werkte dat, gek genoeg, ook voor mij tijdens mijn succesvolle periode op de beurs. De koers ontwikkelde zich altijd in de richting die ik me vooraf had kantoorruimte schiphol voorgesteld. Soms ook weer niet, anders was ik nu niet failliet geweest en had ik niet in de schuldsanering gezeten. Maar is mijn werkelijkheid wel de realiteit of zit er nog een vierde dimensie achter die het leven stuurt? Het zou kunnen dat de vierde dimensie niet aan het stuur zit, maar dat ik mijn eigen leven stuur om te groeien in mijn ontwikkeling. Zonder die zeperd op de beurs had ik nu niet bij Renard in het klooster gezeten en mijn hoofd gepijnigd over of de oorsprong van het alles in het niets of het iets ligt. Ik betwijfel sterk of ik op dit pad moet verdergaan. Iets in mij zegt me namelijk dat de kijk op mezelf en op het universum nooit meer hetzelfde wordt als ik de opdracht van Renard aanneem. Misschien laat ik me te erg leiden door mijn angsten en moet ik juist de confrontatie aangaan.

De Egyptenaren

Gerelateerde afbeelding

Ook de graftombe met de nog levende Nefertari werd zorgvuldig met een zware stenen deksel afgesloten. Zo was het volk er zeker van dat de farao op zijn reis naar de godenwereld werd vergezeld door zijn geliefdste vrouw. De Egyptenaren lieten veel goud, sieraden en beeldjes van landarbeiders in de graftombe achter, zodat zij deze konden meenemen op hun reis naar het hiernamaals. De hogepriesters vertrokken uit de grafkamer en sloten deze hermetisch af, zodat niemand ooit meer bij Ramses Il en zijn grote liefde zou kunnen komen. Nefertari stierf een verschrikkelijke dood in de donkere graftombe, waar niet uit te ontsnappen was. Doordat er nog verse lucht door de kieren kon binnenkomen, ging het stervensproces langzaam. Een afschuwelijke dood die je zelfs je ergste vijand niet gunt. Zo liggen liefde en dood soms pal naast elkaar. In de graftombe ontstond in de laatste dagen van Nefertari haar angst voor donkere en kleine ruimtes, die tot in het diepste van haar ziel werd gekerfd. De therapeute wist te vertellen dat de oude ziel van Nefertari in Kathleen huist. Zo is haar angst in dit leven voor kleine en donkere ruimtes verklaarbaar en terug te voeren naar de tijd van farao Ramses ll. Door terug te gaan naar haar verleden kan Kathleen haar fobieën oplossen, maar tot nu toe heeft ze niet de moed gehad om in therapie te gaan. Zodoende kantoorruimte schiphol slapen we nog altijd met het licht aan.
Kathleen komt rond elf uur thuis en we gaan tegenover elkaar op de bank zitten. Haar ogen zijn rood doorlopen. Ze is een oude ziel en ik vermoed dat ze zich realiseert dat haar leven geruïneerd is door mijn verslaving aan risico’s. “Hoe gaan we nu verder?” vraagt ze. “Ik weet het oprecht niet,” is mijn antwoord. “Zijn we alles kwijt?” “Ik ben bang van wel,” verzucht ik. “En meer dan dat. We hebben een grote schuld.”
Het is stil in de kamer van onze villa op deze eerste kerstdag, waar de kerstsfeer ver is te zoeken. Ik weet dat dit gesprek bepalend is voor de rest van onze relatie. Als Kathleen er nu de brui aangeeft, komt ze nooit meer terug op haar beslissing en ben ik naast mijn vermogen en baan, ook nog eens mijn grote liefde kwijt. “Wat ben je van plan?” vraagt Kathleen. “Ik stop met handelen op de beurs en ga doen waarvoor mijn leven is bedoeld.” “Wat is dat precies?” “Dat weet ik nog niet, maar mijn moeder heeft ooit gezworen dat ik een profeet zou worden. Een man die een nieuwe tijd aankondigt, is datgene dat telkens in me opkomt.” Weer is het stil in de kamer en ik hoor de hersenen van Kathleen bijna kraken. “Ik blijf bij je,” zegt ze ten slotte. Het lijkt wel of er geen woorden uit haar mond komen, maar parels, goud en diamanten tegelijkertijd. “Wij zijn tenslotte zielenmaatjes en dat betekent dat we elkaar steunen in voorspoed en in tegenspoed. Nu je de keuze hebt gemaakt om je baan op te zeggen, blijf ik bij je. Er komt voor ons een heel moeilijke tijd aan, maar we gaan er uitkomen door elkaar te steunen. Je bent een bijzonder mens en hebt deze ervaring waarschijnlijk nodig om op het juiste pad te geraken. Ik steun je en we gaan van de kerst genieten, nu het nog kan.”

Puur en eerlijk

Gerelateerde afbeelding

In de keuken geef ik eerst onze kat Bibi te eten, die hinderlijk kopjes blijft geven totdat haar etensbakje is gevuld. Daarna pak ik een bak rauwkost uit de koelkast en bak twee eieren. Sinds Kathleen een programma heeft gezien over hoe we met dieren en de aarde omgaan, staat duurzaamheid hoog op de huiselijke agenda. Puur en eerlijk voedsel hoort daarbij en ik doe gehoorzaam met haar mee.
Gelukkig is de wijn nog niet van het menu geschrapt, zodat ik mezelf kan verwennen met een glas dieprode Barolo wijn uit de Italiaanse streek Piemonte. Ik zet de televisie aan om naar mijn favoriete programma ‘Made’ te kijken. Ik ben geen echte televisiekijker, maar dit programma sla ik nooit over en zeker niet met een glas mooie wijn in mijn handen. De uitzendingen laten zien hoe sterk de kracht van de menselijke geest is. Hoewel ik als handelaar geloof in harde data, heb ik ook een andere kant die in mijn leven maar weinig aan bod komt. Het bovennatuurlijke en paranormale heeft me nooit losgelaten. Het is de erfenis van mijn moeder, maar ik praat er met niemand over, zelfs Kathleen weet van niets. Er moet in mijn overtuiging meer zijn tussen hemel en aarde dan we kunnen waarnemen met onze zintuigen. Nadat mijn moeder mij vroeger alles had geleerd, heb ik het pas in New York voor de eerste keer ervaren. Het was een heftige ervaring. Ik stond na de beurs nog even met een handelaar te praten en zag in een flits zijn kantoorruimte schiphol begrafenis voorbijkomen. Ik schrok geweldig van de beelden, maar schonk er geen verdere aandacht aan tot ik twee weken later hoorde dat hij bij een verkeersongeluk was overleden. Toen kwamen de beelden terug en bleken ze levensecht te zijn. Ik was door deze ervaring geschrokken en wilde niets meer met mijn paranormale gaven te maken hebben. Maar je hebt het niet altijd zelf voor het zeggen. Ik wist op een avond ineens dat mijn buurvrouw ziek zou worden. Een maand later vertelde Kathleen me dat de buurvrouw ongeneeslijk ziek was. Het is vreselijk om gebeurtenissen ingegeven te krijgen die je niet wilt weten. Waar de heldere gevoelens vandaan komen, weet ik niet en wil ik ook niet weten. In mijn wereld gaat het om harde valuta, aandelen, derivaten en rendement. Mijn ge
38
voelens van helderziendheid houd ik voor mezelf. Af en toe maak ik wel gebruik van deze gaven om te weten waar de beurs heengaat. Zo maak ik praktisch gebruik van de talenten die ik liever niet had gehad. De beursvoorspellingen kloppen niet altijd, maar ik zit vaker goed met mijn gevoel dan statistisch mogelijk zou zijn. Daarnaast schijn ik veel kracht in mijn handen te hebben, die ik gebruik om bijvoorbeeld de buikpijn bij Kathleen weg te halen als ze in haar maandelijkse periode zit. Het schijnt dat de warmte van mijn handen de pijn doet oplossen. Er is nog zoveel in de wereld wat we niet weten. Hoewel het me zeker interesseert, heb ik niet het geduld om mezelf erin te verdiepen.