Een crisisplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het is belangrijk vooraf een crisisplan gereed te hebben, omdat een bedrijf in staat is om snel te handelen, als de verschillende mogelijkheden en scenario’s van kantoorruimte huren rotterdam tevoren al doorgenomen zijn en klaarliggen op het moment dat er een crisis uitbreekt. De stemming wordt er namelijk niet beter op als namen en telefoonnummers van belangrijke mensen in een noodgeval eerst nog opgezocht moeten worden, en als er kostbare tijd verloren gaat om logistieke problemen op te lossen. Allemaal zaken die gemakkelijk gedaan kunnen worden voordat de nood aan de man of vrouw komt. Om die reden is het nuttig gebruik te maken van een systeem voor het kantoorruimte huren amsterdam inschatten van de kans op een crisis. Aan de hand daarvan kan een bedrijf programma’s opstellen en maatregelen treffen voordat men erdoor wordt overvallen.
Handelen Kom onmiddellijk in actie als zich een crisis voordoet, om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen en de schadelijke gevolgen te beperken. U heeft hoogstens 24 uur om de toon te zetten. Neem contact op met directieleden, vakbondsleiders, de betreffende autoriteiten of andere betrokkenen. Zorg ervoor dat u zich van tevoren goed op de hoogte heeft kantoorruimte huren almere gesteld van de verschillende communicatietechnieken. Overtuig u ervan dat de organisatie als dat nodig mocht zijn onmiddellijk de nodige hulpbronnen aanboort, opdat de communicatie met de betrokken publieksgroepen direct op gang komt. Breng alle belanghebbenden volledig en zo snel mogelijk op de hoogte; dit kunnen bijvoorbeeld behalve de werknemers ook hun familieleden zijn, aandeelhouders, leveranciers, distributeurs, lokale of regionale overheden en omwonenden. Zorg ervoor dat de inhoud van uw boodschap exact is afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Televisie heeft bijvoorbeeld beelden nodig die voor zich spreken, de financiële wereld heeft cijfers en prognoses nodig. Zorg ervoor dat u bij het naar buiten treden openhartig en eerlijk bent. Zorg ervoor dat er niet nodeloos veel tijd verloren gaat voordat u met een officiële verklaring komt. Als u een informatievacuüm laat ontstaan, hebben geruchten en speculaties vrij spel. Zoek de kantoorruimte huren nijmegen steun van onafhankelijke derden en maak daarvan gebruik om uw boodschap aan het publiek duidelijk te maken. De beste pleitbezorger is iemand die geen duidelijk belang heeft bij de zaak. Het kan nodig zijn om onmiddellijk alle advertentiecampagnes af te gelasten en geruime tijd te wachten voordat u opnieuw adverteert, omdat mensen anders onbewust het slechte nieuws van de crisis in verband brengen met de inhoud van de advertentie.

Inzicht in de interne gang van zaken

Gerelateerde afbeelding

Inzicht in de interne gang van zaken in een organisatie is voor de aandeelhouders als financiële belanghebbenden nodig om een verantwoord oordeel te kunnen vormen over het vermogen, de solvabiliteit, de liquiditeit en het resultaat kantoorruimte huren rotterdam van de onderneming. De aandeelhouder moet immers op basis van dit oordeel de jaarrekening vaststellen of goedkeuren. Het inzicht van de financiële belanghebbenden wordt hiermee op de voorgrond gesteld. Daarnaast wordt echter ook het inzicht van andere belanghebbenden vergroot, denk aan banken, de overheid, de crediteuren en uiteraard ook de werknemers. Al deze belanghebbenden moeten een verantwoord oordeel kunnen vormen over de gang van zaken in een organisatie. Zij moeten op basis daarvan kunnen beslissen of zij aan het kantoorruimte huren amsterdam samenwerkingsverband willen blijven deelnemen en hun bijdrage willen leveren. Alle participanten en instanties die wezenlijk bij een onderneming betrokken zijn, moeten dus kunnen weten hoe het daarmee gesteld is. De ondernemer zelf moet kunnen vaststellen of er sprake is van winst of verlies. Bij non-profitorganisaties zal vastgesteld moeten worden of er een batig saldo is. Een bank zal, in geval van een aanvraag tot kredietverstrekking, willen weten hoe die organisatie er financieel gezien voor staat. Vakbonden die kantoorruimte huren almere onderhandelen over arbeidsvoorwaarden van werknemers, moeten aan de hand van ondernemingsresultaten in een bedrijfstak hun uitgangspunten voor overleg kunnen vaststellen. Leden van een ondernemingsraad moeten mede via de jaarcijfers hun standpunt over het te voeren ondernemingsbeleid kunnen bepalen. Het is daarom belangrijk dat er
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
financiële informatie over een onderneming beschikbaar is waar ook mee te werken valt. Voor het ordenen van de financiële gegevens zijn door de wetgever dan ook regels gesteld. Ook bestaan er regels die voorschrijven dat bepaalde informatie voor kantoorruimte huren nijmegen anderen dan de direct belanghebbenden beschikbaar moet zijn.
Naast financiële informatie is in ruimere zin informatie nodig om tot beoordeling van de voor een bedrijf relevante situatie te komen, bijvoorbeeld over sociaal beleid, veiligheid en welzijn. We doelen in brede zin echter ook op bedrijfsomspannende risico’s die tegenwoordig onder de term risicomanagement, als verantwoordelijkheid van de topleiding, worden gevat.